1
GordijnPEPF57.jpg

Verkoopsvoorwaarden

Bezwaren of betwistingen aangaande de factuur of de goederen worden niet meer aanvaard vanaf de 8ste dag volgend op de datum van levering. Alle goederen reizen op risico van de klant, zelfs indien deze franco worden verzonden. Onze facturen zijn betaalbaar te Herzele op de vastgestelde datum. Bij niet betaling binnen deze termijn of bij laattijdige betaling zal vanaf de factuurdatum, van rechtswege en zonder dat hiertoe een aanmaning of ingebrekestelling vereist is een verwijlintrest verschuldigd zijn van 15% tot en met de volledige afbetaling van het factuurbedrag. Bovendien zal in hetzelfde geval ten titel van schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR. In geval van betwisting zijn alleen de Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Oudenaarde en het Vredegerecht te Herzele bevoegd. Versnijdingen en/of geconfectioneerde stoffen worden nooit teruggenomen. Terugzendingen enkel indien franco verstuurd en na ons akkoord.

Eigendomsvoorbehoud

In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als ontbonden kunnen worden beschouwd van rechtswege en zonder aanmaning. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper.

De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren als eventuele schadevergoeding voor het in gebreke blijven door de koper.

De koopwaar die onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, dient voor te komen in de staten van de koper met vermelding “eigendomsvoorbehoud”.

Wanneer de goederen worden verkocht of verwerkt, zal de koper op eerste verzoek van de verkoper de daaruit voortvloeiende schuldvorderingen geheel of ten dele aan deze laatste overdragen, ten belope van de nog verschuldigde bedragen. Geeft de koper geen gevolg aan dit verzoek, dan worden de verdere leveringen eenvoudig opgeschort.

Voor onze Nederlandse klanten geldt in aanvulling op het bovenstaande en voor wat betreft de kosten en aanwijzing van de bevoegde Rechter in afwijking hiervan:

De door ons verkochte goederen blijven ons eigendom, zolang geen volledige betaling door de koper heeft plaatsgevonden. Indien geen betaling plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, zullen wij gerechtigd zijn de vordering zonder nadere waarschuwing uit handen te geven en zult u incassokosten verschuldigd zijn conform het tarief, als gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van 100 EUR. Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen voorzover de wet dat toelaat, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in Nederland.

Gratis stalen bestellen